Προσωπικό

Ιατρός

Επιστημονικός Συνεργάτης

Χειροπράκτης

Φυσιοθεραπευτής

Μασέρ

Φροντιστής

Συντονιστής